Terveyspalvelut ➔ Opas keskussairaalaan tulijalle ➔

Hoitoonpääsy

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite hoitaa pääsääntöisesti jäsen- ja sopimuskuntiensa asukkaita sekä OYS ERVA erityisvastuualueen potilaita. 

Terveydenhuoltolaki muuttui 1.1.2014 (laki 1326/2010, § 48 ja § 79). Potilaalla on nyt mahdollisuus valita terveyskeskuksen lisäksi myös erikoissairaanhoidon hoitopaikkansa mistä tahansa suomalaisesta julkisesta sairaalasta. Tämä erikoissairaanhoidon valinnanvapaus koskee kiireetöntä julkisen terveydenhuollon sairaalassa annettavaa tutkimusta ja hoitoa.

Hoidon saaminen edellyttää lääkärin lähetettä. Potilas voi yhteisymmärryksessä lähettävän lääkärin tai hammaslääkärin kanssa valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön. Kun lääkäri arvio potilaan tarvitsevan jatkotutkimuksia tai hoitoa erikoissairaanhoidossa, hän tekee yhdessä potilaan kanssa päätöksen hoitopaikasta, johon lähete osoitetaan. Samalla lääkäri varmistaa, että sairaalassa on hoidon edellyttämä erikoisala ja asiantuntemus.

Loukkaantuneet tai äkillisesti vakavasti sairastuneet potilaat saavat hoidon ilman lähetettä riippumatta kotikunnastaan. Potilaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä. 

Hoitotakuu

Potilaiden hoitoon pääsyään kohtuullisessa ajassa valvotaan vuonna 2005 voimaan tulleen hoitotakuulain avulla. Hoidon tarpeen arviointi on erikoissairaanhoidossa aloitettava kolmessa  viikossa lähetteen saapumisesta. Lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on annettava kuudessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoito on aloitettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoito on arvioitu tarpeelliseksi.

Hoitotakuulain mukaisesti päivystysluonteinen ja kiireellinen hoito toteutetaan tilanteen vaatimalla tavalla. Kiireetön hoito vaatii lääkärin tai hammaslääkärin lähetteen. Lähetteeseen perustuva hoidon tarpeen arviointi järjestetään yhtenäisin perustein ja aloitetaan kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut.

Jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää erikoislääkärin arviointia tai erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia, nämä toteutetaan kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta. Hoidon tarpeen tultua todettua, aloitetaan hoito kuuden kuukauden sisällä. Tarvittaessa jatkohoito voidaan ohjata myös terveyskeskukseen.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoidon tarpeen arviointi suoritetaan kuudessa viikossa ja mahdollinen hoito toteutetaan kolmen kuukauden kuluessa tarpeen arvioinnista.