Soite ➔ Hallinto ja päätöksenteko ➔

Hallinto ja päätöksenteko

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite on lähialueen kuntien asukkaille sosiaali- ja terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä kehitysvammahuollon palveluja tuottava organisaatio.

Päätöksenteko- ja kokousmenettely määritetään hallintosäännössä. Hallintosäännön ohella kuntayhtymän toimintaa ohjataan perussopimuksella (Perussopimus.pdf) ja eräillä johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena. Päätöksenteko tapahtuu toimielimissä.


Organisaatiokaavio


Poliittinen organisaatio

Kuntayhtymän korkein päätäntävalta on valtuustolla, joka vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tehtävät määritellään kuntalaissa. 

Hallinnon järjestämiseksi valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään kuntayhtymän toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä. Hallinnon järjestämiseen kuuluvat myös määräykset siitä, millaisella organisaatiolla kuntayhtymä toimii, eli minkälaisia toimielimiä kuntayhtymän tehtäviä on hoitamassa. 

Hallitus vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon palveluiden saatavuudesta ja palvelutuotannon koordinoinnista sekä toimintaa ohjaavista periaatteista. Hallitus laatii toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotukset.


Toimintaorganisaatio

Soiten toiminta jakautuu seuraaviin toimialueisiin:

  • Terveyden ja sairaanhoidon palvelut
  • Hoito ja hoiva
  • Perheiden palvelut
  • Vammaispalvelut
  • Johdon tuki ja tuotannolliset tukipalvelut
Kehitysvammaisten erityishuoltopiiri toimii hallinnollisesti ja toiminnallisesti osana Soite-organisaatiota.

Toimialueittain toiminta jakautuu palvelu- ja vastuualueisiin sen mukaan kuin valtuusto vuosittain taloussuunnitelmaa ja talousarviota vahvistaessaan päättää.

Peruspalveluiden järjestämisessä korostetaan hyvinvoinnin edistämistä ja ennaltaehkäisevää työtä sekä toimitaan kiinteässä yhteistyössä peruskuntien kanssa. Hoidossa ja palveluiden järjestämisessä noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon voimassaolevan lainsäädännön mukaisia säännöksiä ja määräyksiä. Esityslistat ja pöytäkirjat

Soiten toimielimien pöytäkirjat ja 
esityslistat löytyvät Dynasty-järjestelmästä:


Viranhaltijapäätökset

Soiten viranhaltijapäätökset löytyvät Dynasty-järjestelmästä:


Yhteystiedot

Hallintopalvelut

Mariankatu 16-20, hallintorakennus B3

aukioloaika ma-pe klo 8-15 

aukioloaika ajalla 20.6.-12.8.2022

klo 9-14
Soiten toimialueet

Soiten toiminta jakautuu seuraaviin toimialueisiin:
  • Terveyden ja sairaanhoidon palvelut
  • Hoito ja hoiva
  • Perheiden palvelut
  • Vammaispalvelut
  • Johtamisen ja tuotannon tukipalvelut