Terveyspalvelut ➔ Neuvolat ➔

Neuvolaikäisten terveystarkastukset

Lastenneuvolatyön keskeisiä tehtäviä ovat lapsen terveydentilan, kasvun ja kokonaiskehityksen seuraaminen sekä koko perheen hyvinvoinnin selvittäminen ja tukeminen. Työn lähtökohtana ovat lapsen ja perheen yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen ja voimavarojen tukeminen. Huomiota kiinnitetään parisuhteeseen ja vanhemmuuteen. Lastenneuvolapalvelut on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen.

Lastenneuvolapalvelut ovat maksuttomia ja toimivat ajanvarauksella. Lapsi ja perhe siirtyvät lastenneuvola palveluiden piiriin, kun lapsi on 2-3 viikon ikäinen. 2-6 vuotiaille ajanvaraukset tehdään sähköisesti.

Kokonaiskehityksen seurantaan kuuluvat lapsen eri ikävaiheissa tehtävät vuorovaikutuksen ja kielellisen kehityksen sekä sosiaalisten ja motoristen valmiuksien arvioinnit. Keskeisiä asioita ovat mm. perheen voimavarat ja lasten kasvatus, ravitsemus, liikunta, vuorokausirytmi, ulkoilu, tapaturmat, ihmissuhteet, mieliala, perheväkivalta ja päihteet sekä perheen taloudellinen tilanne.

Lapsen lähestyessä esikouluikää arvioinnit laajenevat myös työskentelytaitoihin, päivittäistoimintoihin ja oppimiseen.

Neuvolassa annetaan kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotteet.

Terveysneuvonnan ja tuen tarvetta kartoitetaan yhdessä perheen kanssa keskustellen, sekä erilaisten menetelmien ja kyselylomakkeiden avulla. Lastenneuvolan palvelumuotoja ovat yksilölliset vastaanotto- ja kotikäynnit sekä ryhmätoiminta. Toimintaan kuuluvat myös erilaiset koko perheen hyvinvointia kuvaavat haastattelut kuten mieliala-, päihde- ja perheväkivaltahaastattelut.

Lastenneuvolassa käydään säännöllisesti seurantatarkastusohjelman sekä lapsen tai perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Terveydenhoitajan ja lääkärin lisäksi neuvolapalveluissa on tarpeen mukaan käytettävissä eri alojen asiantuntijoita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lastenneuvolatyön sähköisessä käsikirjassa käsitellään laajemmin määräaikaistarkastusten ja terveysneuvonnan sisältöjä.

Laajat terveystarkastukset

Molempien vanhempien osallistuminen neuvolaseurantaan on tärkeää. Kutsumme vanhemmat/huoltajat erityisesti laajoihin terveystarkastuksiin, joiden ajankohdat ovat keskiraskaudessa (raskausviikko 13-18), lapsen ollessa 4 kuukauden ikäinen, 1½ -vuotias ja 4-vuotias. Laajan terveystarkastuksen tarkoituksena on vahvistaa perheiden terveyttä ja hyvinvointia edistäviä asioita yhteistyössä vanhempien kanssa. 

Lastenneuvolan terveystarkastuksiin pyydetään myös päivähoidon ja vanhempien yhdessä laatima kuvaus lapsesta, mikäli lapsi on päivähoidossa. Laajan terveystarkastuksen tarkoituksena on yhteistyössä vanhempien kanssa vahvistaa perheiden terveyttä ja hyvinvointia edistäviä asioita, kuten hyviä terveystottumuksia, voimavaroja ja vanhemmuutta ja tunnistaa perheen tai perheen jäsenten tuen tarpeet mahdollisimman varhain. Tarkastuksiin valmistaudutaan etukäteen pohtimalla omia ja koko perheen voimavaroja ja terveystottumuksia.

Neuvolatarkastukset lapsen iän mukaan

Terveydenhoitajalle: 1-4 vko, 2kk, 3kk, 5kk, 6kk, 12kk, 1,5v, 2v, 3v, 4v, 5v, 6v
Neuvolalääkärille: 4-6 vko, 4kk, 8kk, 1,5v, 4v


Varhaiskasvatuksen ja Soiten neuvoloiden välinen yhteistyö

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite ovat kehittäneet neuvolapalveluihin uusia, asiakaslähtöisiä toimintamalleja. Neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä tehostetaan, sillä vanhempien, varhaiskasvatuksen ja neuvolan toimivalla yhteistyöllä on suuri merkitys lapsen kokonaiskehityksen arvioinnissa, seurannassa sekä koko perheen voimavarojen tukemisessa.  

Leikki-ikäisten neuvolatarkastukset yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa on aloitettu Kokkolassa (Koivuhaan, Peurankadun, Tulliharjun ja Kiviniityn päiväkodeissa) sekä Kannuksessa ja Toholammilla. Yhteistyön tavoitteena on edistää lasten ja perheiden hyvinvointia.  

Päiväkodista riippuen, 2 ½ - 6 -vuotiaille voidaan tehdä LENE-arvio varhaiskasvatuksessa niiden osa-alueiden osalta, jotka ovat luonnollisia suorittaa päivähoitopäivän aikana (karkea- ja hienomotoriikka, puheen kehitys, tunneilmaisu, yhteistyötaidot). Tieto arviosta välitetään neuvolaan ennen neuvolatarkastusta huoltajan luvalla.

Lisätietoa päiväkodeista ja neuvolasta.


 


Yhteystiedot

Lastenneuvolat

Lomakkeet

Seuraavat lomakkeet löytyvät Lomakkeet -sivulta

Kuvaus lapsesta varhaiskasvatuksessa 

Kuvaus lapsen terveyseurannasta neuvolassa

Päihdekysely