Terveyspalvelut ➔ Asiakkaan ja potilaan oikeudet ➔

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Terveydenhuollon potilaalla ja sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus saada asianmukaista ja laadultaan hyvää hoitoa ja palvelua. Potilasta ja asiakasta on kohdeltava loukkaamatta hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan tai yksityisyyttään. Apua tarvitsevalla on oikeus saada sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja laissa säädetyn ajan kuluessa.

Potilaiden ja sosiaalihuollon asiakkaiden asemaa ja oikeuksia turvaavat:

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 (Finlex)

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000  (Finlex)

Laeissa määritellään oikeudelliset periaatteet, joiden mukaan potilaita ja sosiaalihuollon asiakkaita on kohdeltava. Potilasta tulee hoitaa yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Ilman hyväksyttävää perustetta ihmisiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan iän, terveydentilan, vammaisuuden tai asuinpaikan perusteella. Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Asiakasta on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja yksityisyyttään kunnioitetaan.

Jos asiakas kokee tulleensa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi tai kaipaa neuvoja oikeuksistaan, hän voi selvitellä tilannettaan potilasasiamiehen kanssa. Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu neuvoa asiakasta/potilasta/omaisia sosiaalihuollon asiakaslain ja potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, tiedottaa asiakkaan ja potilaan oikeuksista sekä toimia niiden edistämiseksi.


Palvelut omalla äidinkielellä

Meille on tärkeää, että potilaamme ja asiakkaamme saavat palvelua omalla äidinkielellään. Soitessa potilaalla on oikeus käyttää omaa kieltään ja saada palveluja omalla kielellään. Tämä edellyttää henkilökunnalta valmiutta puhua suomea, ruotsia tai englantia ja tarpeen vaatiessa hankkia paikalle tulkki muitten kielten ollessa kyseessä.

Kirjalliset potilasohjeet annetaan potilaan omalla kielellä, suomeksi tai ruotsiksi. Niihin luetaan kaikki potilaita koskeva dokumentoitu tieto ja informaatio, kuten hoito- ja potilasohjeet, erilaiset esitteet ja ajanvarauskirjeet sekä myös pysyvät ja tilapäiset opasteet ja internet-sivut.

Organisaatiossamme toimii myös ruotsinkielen jaosto, joka kehittää ja valvoo ruotsinkielen käyttöä koko Soite-kuntayhtymässä.


Oikeus tietoon

Potilaalla on oikeus saada omat potilastietonsa. Potilas voi pyytää asiakirjojen tietoja tarkistettavaksi ja virheitä korjattavaksi. Kopioita voi pyytää joko käynnin yhteydessä tai lähettämällä kirjallisen pyynnön Arkiston kirjaamoon. Kopiot toimitetaan yhden kerran vuodessa ilmaiseksi.

Osa Soiten potilastiedoista siirtyy automaattisesti valtakunnalliseen Omakanta-palvelu, missä näkyvät mm. terveydenhuollon sairauskertomustekstit (epikriisit) sekä sähköiset reseptit.

Jos olet asioinut terveydenhuollossa ja käyntiisi liittyviä potilastietoja ei ole luettavissa Omakanta-palvelussa kuukauden sisällä, ota yhteys siihen terveydenhuollon yksikköön, missä olit potilaana tai vaihtoehtoisesti tietosuojavastaavaan.