Terveyspalvelut ➔ Asiakkaan ja potilaan oikeudet ➔

Alaikäisen hoito- ja potilastiedot

Alaikäistä potilasta hoidettaessa hänen mielipiteensä on otettava huomioon silloin, kun se hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden on mahdollista. Laissa ei ole määritelty kiinteitä ikärajoja, vaan ratkaisu on aina tehtävä tapauskohtaisesti. Lääkäri (tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö) ratkaisee sen, onko alaikäisellä ikä ja kehitystaso huomioiden kyky päättää kyseessä olevasta hoidostaan itse. Tähän ratkaisuun ei voi valittamalla hakea muutosta. Käytännössä 12-vuotiasta pitää kuulla ja hänen mielipiteensä tulee ottaa huomioon, oikeuden itsenäiseen päätöksentekoon määrittelee terveydenhuollon ammattilainen (Potilaslaki, Mielenterveyslaki 24§).

Itse hoidostaan päättämään kykenevä alaikäinen hoidetaan yhteisymmärryksessä hänen kanssaan ja hänellä on oikeus myös kieltäytyä hoidosta. Itsemääräävä alaikäinen päättää itse kyseessä olevien potilastietojensa luovutuksesta ja hän voi myös kieltää tietojen antamisen huoltajilleen (mutta ei voi kieltää lastensuojeluilmoituksen tekemistä).

Jos alaikäinen ei ole ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenevä päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen vanhempiensa tai huoltajansa kanssa. Tällöin vanhemmilla on oikeus saada tieto lastensa potilastiedot.

Lokakuusta 2016 alkaen vanhemmat ovat voineet Omakanta-palvelusta katsoa alle 10-vuotiaan lapsensa 1.8.2016 jälkeen kirjatut potilastiedot. Myös alaikäinen itse näkee Omakannasta omat 1.8.2016 jälkeen tallennetut terveystietonsa ja sähköiset reseptinsä, jos hänellä on käytössään tunnistautumista varten omat pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sähköinen henkilökortti.

Vanhemmilla tai huoltajalla ei ole oikeutta kieltää hoitoa, jota tarvitaan alaikäisen potilaan henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi (Potilaslaki 9 § 3). Tällä perusteella vanhempi tai huoltaja ei voi myöskään tehdä kieltoa lapsen potilastietojen luovuttamisesta valtakunnallisesta Potilastiedon arkistosta.